Pravila in pogoji nagradne igre GEN-I

Organizator nagradne igre je družba GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o, Cesta 4. julija 42, 8270 Krško, Slovenija. Ponudnik storitve Mooble/Minusiraj in tehnični izvajalec nagradne igre je Sinhro d.o.o, Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.

1. Potek nagradne igre

V nagradni igri lahko sodeluje vsak član storitve Mooble in Minusiraj in ostali, ki sklenejo pogodbo o dobavi električne energije GEN-I, d.o.o. v času od 01.10. do 31.12.2010.

Uporabnik bo za nagradno igro izvedel prek Mooble in Minusiraj oglasnega sporočila.

 

Zaposleni ter študentje, ki delajo pri organizatorju (GEN-I in Sinhro d.o.o.) nagradne igre in osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero zaposleni živi v zunajzakonski življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Če je v igri izžrebana katera koli izmed tistih oseb, ki v igri ne smejo sodelovati, se žrebanje avtomatsko ponovi.

Nagrado lahko prejmejo samo tisti, ki v času žrebanja izpolnjujejo pogoje, navedene v teh pravilih in pogojih nagradne igre.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je sklenjena pogodba o dobavi električne energije GEN-I, d.o.o. v času od 01.10. do 31.12.2010.

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 01.10.2010 do 31.12.2010 do 24. ure. Vse prijave, ki bodo prejete izven tega obdobja, ne bodo upoštevane v žrebanju.

3. Nagrade, žrebanje in obveščanje

Nagrada:

Polet z balonom GEN-I.

Termin koriščenja nagrade: po dogovoru ob prevzemu nagrade (doba: največ 1 leto od datuma žrebanja).

Žrebanje bo 15.01.2011 ob 15. uri v prostorih družbe GEN-I, d.o.o., Dunajska cesta 119, v Ljubljani.

Rezultati žrebanja so dokončni. Denarno izplačilo v vrednosti nagrade ni mogoče, nagrade niso prenosljive na tretje osebe, prav tako ni možna menjava nagrad.

Nagrado prispeva GEN-I, d.o.o., ki bo za prejemnika nagrade odvedla tudi akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. V skladu s določbo prvega odstavka 131. člena in prvega odstavka 108. člena ZDoh-2 (Ur. list RS, št. 117/06) se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25% od vrednosti nagrade. Izračun in plačilo akontacije dohodnine v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena ZDavP-2 (Ur.list RS, št. 117/06) za davčnega zavezanca opravi plačnik davka (podeljevalec nagrade) na podlagi davčnega obračuna. V primeru sprememb pozitivne zakonodaje, se akontacija dohodnine izračuna in plača v skladu s vsakokrat veljavnimi zakonskimi določili, ki urejajo to področje. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

 

Če izžrebanemu nagrajencu ni mogoče izročiti nagrade v roku 30 dni po žrebanju, izžrebani nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Podatki nagrajenca nagrade in pravila ter pogoji nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani www.mooble.si in www.mooble.si/minusiraj. S sodelovanjem član poda tudi soglasje za javno objavo njegovih podatkov na spletni strani www.mooble.si in www.mooble.si/minusiraj, v primeru, da je izžreban za nagrado.

Izžrebani nagrajenec bo obveščen prek brezplačnega dohodnega SMS-a, stacionarnega telefona, elektronske ali klasične pošte. Podatki prejemnika nagrade bodo shranjeni tudi na sedežu družbe Sinhro d.o.o. v Tehnološkem parku 21, 1000 Ljubljana.

4. Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri vsak sodelujoči soglaša tudi s temi pogoji in pravili nagradne igre, dostopnimi na www.mooble.si in www.mooble.si/minusiraj.

Vsi zahtevani osebni podatki omogočajo izvedbo nagradne igre in podelitev nagrad.

Če se ugotovi, da izžrebani nagrajenec ni navedel svojih osebnih podatkov ali jih ni navedel pravilno, izgubi pravico do nagrade.

Družbi GEN-I in Sinhro se zavezujeta, da bosta osebne podatke skrbno varovali in uporabljali v skladu s pravili, ki veljajo za varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

5. Pridržki

Družbi GEN-I in Sinhro d.o.o. ne odgovarjata za občasno nedelovanje storitve, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.

Družbi GEN-I in Sinhro d.o.o. ne odgovarjata za škodo, ki bi jo morda izžrebani utrpel, kasneje pa bi se zanj ugotovilo, da ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri.

Družbi GEN-I in Sinhro d.o.o. ne odgovarja za to, da v nagradni igri sodelujejo tudi osebe, mlajše od 14 let, ki so v prijavi navedle netočne osebne podatke.

6. Odgovornost

Organizator nagradne igre je družba GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o, Cesta 4. julija 42, 8270 Krško, Slovenija, ki tudi prevzema odgovornost za izvedbo nagradne igre, dostavo nagrade in s tem povezanih vprašanj.

7. Reklamacije in vprašanja

Za vse morebitne reklamacije in tehnične probleme v zvezi s potekom nagradne igre ter v zvezi z nagradami, lahko pošljete elektronsko pošto na: info@mooble.si, minusiraj@mooble.si oz. pokličete na tel. 0592 22222.

Ljubljana, 01.10.2010

O podjetju | Pogoji uporabe | Politika zasebnosti | Dodaj med priljubljene