Pravila in pogoji nagradne igre Hrvaške turistične skupnosti

Organizator nagradne igre je družba Hrvaška turistična skupnost (v nadaljevanju: HTS), Gosposvetska, 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, ponudnik storitve Mooble/Minusiraj in tehnični izvajalec nagradne igre je Sinhro d.o.o, Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.

1. Potek nagradne igre

V nagradni igri sodeluje vsak član storitve Mooble in Minusiraj, ki se prek oglasnega MMS/SMS sporočila poveže na povezavo v sporočilu.

Posameznik prejme tudi brezplačno SMS sporočilo, da je včlanjen v brezplačno SMS skupnost HTS z brezplačnim obveščanjem do 4x mesečno in navodilom za morebitno odjavo (HTS STOP na 6001).

Uporabnik bo za MMS/SMS nagradno igro izvedel prek Mooble in Minusiraj oglasnega sporočila.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v HTS in Sinhro d.o.o. oz. njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre. Če je v igri izžrebana katera koli izmed tistih oseb, ki v igri ne smejo sodelovati, se žrebanje avtomatsko ponovi.

Nagrado lahko prejmejo samo tisti, ki v času žrebanja izpolnjujejo pravila in pogoje.


Nagrado lahko prejmejo samo tisti, ki v času žrebanja izpolnjujejo pogoje, navedene v teh pravilih in pogojih nagradne igre. Nikakršen nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 15.06.2011 do vključno 20.06.2011. Vse prijave, ki bodo prejete izven tega obdobja, ne bodo upoštevane v žrebanju.

3. Nagrade, žrebanje in obveščanje

Nagrada:

3-dnevno bivanje v mobilni hiši v kampu Ježevac.

Termin koriščenja nagrade: med 01.07. in 18.07.2011.

Žrebanje bo 20.06.2011 ob 15. uri v prostorih družbe Sinhro d.o.o. v Tehnološkem parku 21 v Ljubljani.

Rezultati žrebanja so dokončni. Denarno izplačilo v vrednosti nagrade ni mogoče, nagrade niso prenosljive na tretje osebe, prav tako ni možna menjava nagrad.

Nagrajenec sam plača akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. V skladu s določbo prvega odstavka 131. člena in prvega odstavka 108. člena ZDoh-2 (Ur. list RS, št. 117/06) se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25% od vrednosti nagrade. Izračun in plačilo akontacije dohodnine v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena ZDavP-2 (Ur.list RS, št. 117/06) za davčnega zavezanca opravi plačnik davka na podlagi davčnega obračuna. V primeru sprememb pozitivne zakonodaje, se akontacija dohodnine izračuna in plača v skladu s vsakokrat veljavnimi zakonskimi določili, ki urejajo to področje.

Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Če izžrebanemu nagrajencu ni mogoče izročiti nagrade v roku 30 dni po žrebanju, izžrebani nagrajenec izgubi pravico do nagrade.  

Če izžrebanemu nagrajencu ni mogoče izročiti nagrade v roku 30 dni po žrebanju, izžrebani nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Podatki nagrajenca glavne nagrade in pravila ter pogoji nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani www.mooble.si in www.mooble.si/minusiraj. S sodelovanjem član poda tudi soglasje za javno objavo njegovih podatkov na spletni strani www.mooble.si in www.mooble.si/minusiraj, v primeru, da je izžreban za glavno nagrado.

Nagrajenec bo o nagradi obveščen prek brezplačnega dohodnega SMS-a in prek elektronske pošte. Podatki prejemnika nagrade bodo shranjeni tudi na sedežu družbe Sinhro d.o.o. v Tehnološkem parku 21, 1000 Ljubljana.

4. Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri vsak sodelujoči soglaša tudi s temi pogoji in pravili nagradne igre, dostopnimi na www.mooble.si in www.mooble.si/minusiraj.

Vsi zahtevani osebni podatki omogočajo izvedbo nagradne igre in podelitev nagrad.

Če se ugotovi, da izžrebanec ni navedel svojih osebnih podatkov ali jih ni navedel pravilno, izžrebanec izgubi pravico do nagrade.

Družbi HTS in družba Sinhro se zavezujeta, da bosta osebne podatke skrbno varovali in uporabljali v skladu s pravili, ki veljajo za varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

5. Pridržki

Družbi HTS in Sinhro d.o.o. ne odgovarjata za občasno nedelovanje storitve, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.

Družbi HTS in Sinhro d.o.o. ne odgovarjata za škodo, ki bi jo morda izžrebani utrpel, kasneje pa bi se zanj ugotovilo, da ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri.

Družbi HTS in Sinhro d.o.o. ne odgovarja za to, da v nagradni igri sodelujejo tudi osebe, mlajše od 14 let, ki so v prijavi navedle netočne osebne podatke.

6. Odgovornost

Organizator nagradne igre je družba Hrvaška turistična skupnost, Gosposvetska, 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, ki tudi prevzema odgovornost za izvedbo nagradne igre, dostavo nagrade in s tem povezanih vprašanj.

7. Reklamacije in vprašanja

Za vse morebitne reklamacije in tehnične probleme v zvezi s potekom nagradne igre ter v zvezi z nagradami, lahko pošljete elektronsko pošto na: info@mooble.si, minusiraj@mooble.si ali hrinfo@siol.net oz. pokličete na tel. 0592 22222.

Ljubljana, 14.06.2011

O podjetju | Pogoji uporabe | Politika zasebnosti | Dodaj med priljubljene