Pravila nagradne igre 'Rock Otočec'

Organizator nagradne igre je Rock Otočec d.o.o., Novi trg 10, 8000 Novo mesto, tehnični izvajalec nagradne igre je Sinhro d.o.o., Tehnološki park 21, Ljubljana.

1 Vsebina in potek nagradne igre

Udeleženec v nagradni igri sodeluje tako, da v prejetem Mooble/Minusiraj MMS/SMS oglasu klikne na spletni mobilni link http://mooble.si/otocec.
Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le enkrat.
Nagrado lahko prejmejo samo tisti udeleženci, ki v času žrebanja izpolnjujejo pravila te nagradne igre. Nikakršen nakup ali poslovno sodelovanje z organizatorjem ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in študentje v Rock Otočec in Sinhro oz. njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre. Če je v nagradni igri izžrebana katerakoli izmed teh oseb, ki ne smejo sodelovati, se žrebanje ponovi.

2 Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se začne 27.06.2012 ob 10. uri in se zaključi 27.06.2012 ob 12. uri.

3 Nagrade, žrebanje in obveščanje

Nagrada:
5-dnevna vstopnica za 2 osebi za festival Rock Otočec (termin 27.06.-01.07.2012)

Nagradno žrebanje bo izvedeno 27.6.2012 ob 12.30 uri v poslovnih prostorih tehničnega izvajalca nagradne igre, v Tehnološkem parku 21 v Ljubljani. Žrebanje ne bo javno. Izvedeno bo z naključno računalniško izbiro s seznama sodelujočih, ki bodo izpolnjevali pogoje. V kolikor komisija ugotovi, da izžrebani ne izpolnjuje vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri, žreb razveljavi in izvede nov žreb. Žrebanje nagrad opravi in nadzoruje komisija, ki jo sestavljajo trije predstavniki organizatorja ali tehničnega izvajalca nagradne igre. O rezultatih žrebanja nagradne igre komisija sestavi zapisnik, v katerem navede:
- kraj in datum žrebanja
- število sodelujočih v žrebu, ki so obiskali http://mooble.si/otocec
- prisotne osebe (člani komisije)
- rezultate žrebanja: nagrado in MSISDN nagrajenca

Zapisnik nagrajencev nagradne igre se hrani pri tehničnem izvajalcu nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba nanje ni možna. Denarno izplačilo v vrednosti nagrade ni možno, nagrade niso prenosljive na tretje osebe, prav tako ni možna menjava nagrad.
Nagrade prispeva organizator nagradne igre.
Nagrajenec mora ob prevzemu nagrade predložiti na vpogled veljaven osebni dokument, prvo nagrajenec tudi davčno številko.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
- se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov nagrajenca ali
- se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali
- da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili nagradne igre ali
- se tudi po obvestilu izžrebancem le-ti ne odzovejo na prevzem nagrade v roku 30 dni, glede na navodila organizatorja.
Nagrajenec bo o nagradi obveščen prek brezplačnega dohodnega SMS.

4 Zasebnost in varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec poda tudi soglasje za javno objavo njegovih podatkov na spletni strani organizatorja, tehničnega izvajalca in festivala Rock Otočec.
Rock Otočec in Sinhro se zavezujeta, da bosta osebne podatke udeležencev nagradne igre skrbno varovala in uporabljala v skladu s pravili, ki veljajo za varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.
Organizator nagradne igre je posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zaupal pogodbenemu obdelovalcu družbi Sinhro, ki zagotavlja ustrezne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov.

5 Pridržki

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad ali bi jo sodelujoči utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in napak pri internetnih ali mobilnih povezavah, ki bi nastale pri ponudniku internetne oz. mobilne povezave. Organizator tudi ni odgovoren za nepravilno delovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
Za razlago teh pravil so pristojni člani komisije. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih je dokončna in velja za vse sodelujoče.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil nagradne igre, če to zahtevajo razlogi tehnične ali poslovne narave. Pravila nagradne igre so dostopna tudi na spletni strani www.mooble.si in http://mooble.si/otocec (v času trajanja nagradne igre).

6 Odgovornost

Organizator nagradne igre je Rock Otočec d.o.o., Novi trg 10, 8000 Novo mesto, ki tudi prevzema odgovornost za izvedbo nagradne igre, dostavo nagrade in s tem povezanih zadev.

7 Reklamacije in vprašanja

Za vse morebitne reklamacije in tehnične problem v zvezi z nagradno igro lahko zainteresirana oseba piše na e-naslov: info@sinhro.si.

Ljubljana, 27.06.2012

O podjetju | Pogoji uporabe | Politika zasebnosti | Dodaj med priljubljene