Pravila in pogoji nagradne igre SAE

Organizator nagradne igre je Sae Institute d.o.o. Ljubljana (v nadaljevanju: SAE), Cesta dveh cesarjev 403, Slovenija. Ponudnik storitve Mooble/Minusiraj in tehnični izvajalec nagradne igre je Sinhro d.o.o, Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.

1. Potek nagradne igre

V nagradni igri sodeluje vsak član storitve Mooble in Minusiraj, ki se prek oglasnega MMS/SMS sporočila poveže na povezavo v sporočilu in s tem da privoljenje za vključitev v mobilno SMS skupnost SAE obveščanje (oz. ne kliknejo na povezave »ne želim sodelovati v nagradni igri«).

Posameznik oz. član storitve Mooble/Minusiraj kasneje prejme tudi brezplačno SMS sporočilo, da je včlanjen v SMS skupnost SAE z brezplačnim obveščanjem do 4x mesečno in navodilom za morebitno odjavo (SAE STOP na 6001).

 

Uporabnik bo za SMS nagradno igro izvedel prek Mooble/Minusiraj oglasnega sporočila.

 

Zaposleni ter študentje, ki delajo pri organizatorju (SAE in Sinhro d.o.o.) nagradne igre in osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero zaposleni živi v zunajzakonski življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) ne morejo sodelovati v nagradni igri.

 

Če je v igri izžrebana katera koli izmed tistih oseb, ki v igri ne smejo sodelovati, se žrebanje avtomatsko ponovi.

Nagrado lahko prejmejo samo tisti, ki v času žrebanja izpolnjujejo pogoje, navedene v teh pravilih in pogojih nagradne igre.


2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 26.11.2010 do 03.12.2010 do 12.00 ure. Vse prijave, ki bodo prejete izven tega obdobja, ne bodo upoštevane v žrebanju.

3. Nagrade, žrebanje in obveščanje

Nagrada:

Izobraževalni dan na SAE Institute Ljubljana, kjer si boste od blizu ogledali potek snemanja in produkcije glasbenega posnetka.

Veljavnost nagrade: konec januarja oz. začetek februarja 2011 (odvisno od benda, ki bo takrat snemal glasbeni posnetek)

Žrebanje bo 06.12.2010 ob 13. uri v prostorih družbe Sinhro d.o.o. v Tehnološkem parku 21 v Ljubljani.

Rezultati žrebanja so dokončni. Denarno izplačilo v vrednosti nagrade ni mogoče, nagrade niso prenosljive na tretje osebe, prav tako ni možna menjava nagrad.

Nagrado prispeva SAE, ki bo za prejemnika nagrade odvedla tudi akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. V skladu s določbo prvega odstavka 131. člena in prvega odstavka 108. člena ZDoh-2 (Ur. list RS, št. 117/06) se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25% od vrednosti nagrade. Izračun in plačilo akontacije dohodnine v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena ZDavP-2 (Ur.list RS, št. 117/06) za davčnega zavezanca opravi plačnik davka (podeljevalec nagrade) na podlagi davčnega obračuna. V primeru sprememb pozitivne zakonodaje, se akontacija dohodnine izračuna in plača v skladu s vsakokrat veljavnimi zakonskimi določili, ki urejajo to področje. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

 

Če izžrebanemu nagrajencu ni mogoče izročiti nagrade v roku 30 dni po žrebanju, izžrebani nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Podatki nagrajenca bodo objavljeni na spletni strani www.mooble.si in www.mooble.si/minusiraj. S sodelovanjem član poda tudi soglasje za javno objavo njegovih podatkov na spletni strani www.mooble.si in www.mooble.si/minusiraj, v primeru, da je izžreban za nagrado.

Nagrajenec bo o nagradi obveščen prek brezplačnega dohodnega SMS-a oz. prek elektronske pošte. Podatki prejemnika nagrade bodo shranjeni tudi na sedežu družbe Sinhro d.o.o. v Tehnološkem parku 21, 1000 Ljubljana.

 

4. Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri vsak sodelujoči soglaša s temi pogoji in pravili nagradne igre SAE, dostopnimi na www.mooble.si, www.mooble.si/minusiraj in www.sinhro.si in soglaša tudi s pravili in pogoji storitve mobilne SMS skupnosti »SAE SMS obveščanje«, dostopnimi na www.sinhro.si

Vsi zahtevani osebni podatki omogočajo izvedbo nagradne igre in podelitev nagrad.

Če se ugotovi, da izžrebanec ni navedel svojih osebnih podatkov ali jih ni navedel pravilno, izžrebanec izgubi pravico do nagrade.

Družbi SAE Institute d.o.o. Ljubljana in Sinhro d.o.o. se zavezujeta, da bosta osebne podatke skrbno varovali in uporabljali v skladu s pravili, ki veljajo za varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

5. Pridržki

Družbi SAE Institute d.o.o. Ljubljana in Sinhro d.o.o. ne odgovarjata za občasno nedelovanje storitve, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.

Družbi SAE Institute d.o.o. Ljubljana in Sinhro d.o.o. ne odgovarjata za škodo, ki bi jo morda izžrebani utrpel, kasneje pa bi se zanj ugotovilo, da ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri.

Družbi SAE Institute d.o.o. Ljubljana in Sinhro d.o.o. ne odgovarja za to, da v nagradni igri sodelujejo tudi osebe, mlajše od 14 let, ki so v prijavi navedle netočne osebne podatke.

6. Odgovornost

Organizator nagradne igre je družba SAE Institute d.o.o. Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 403, Slovenija, ki tudi prevzema odgovornost za izvedbo nagradne igre, dostavo nagrade in s tem povezanih vprašanj.

7. Reklamacije in vprašanja

Za vse morebitne reklamacije in tehnične probleme v zvezi s potekom nagradne igre ter v zvezi z nagradami, lahko pošljete elektronsko pošto na: info@mooble.si, minusiraj@mooble.si ali ljubljana@sae.edu oz. pokličete na tel. 0592 22222 in 012561299.

 

Ljubljana, 23.11.2010

O podjetju | Pogoji uporabe | Politika zasebnosti | Dodaj med priljubljene