Pravila in pogoji nagradne igre Španski borci

Organizator nagradne igre je Zavod EN KNAP, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija. Ponudnik storitve Mooble/Minusiraj in tehnični izvajalec nagradne igre je Sinhro d.o.o, Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.

1. Potek nagradne igre

V nagradni igri sodeluje vsak član storitve Mooble in Minusiraj, ki se prek oglasnega MMS/SMS sporočila poveže na povezavo v sporočilu in s tem da privoljenje za vključitev v mobilno SMS skupnost Španski borci obveščanje (oz. ne kliknejo na povezave »ne želim sodelovati v nagradni igri«).

Posameznik oz. član storitve Mooble/Minusiraj kasneje prejme tudi brezplačno SMS sporočilo, da je včlanjen v SMS skupnost ŠPANSKI BORCI z brezplačnim obveščanjem do 4x mesečno in navodilom za morebitno odjavo (BORCI STOP na 6001).

Uporabnik bo za SMS nagradno igro izvedel prek Mooble/Minusiraj oglasnega sporočila.

Zaposleni ter študentje, ki delajo pri organizatorju (Zavod EN KNAP in Sinhro d.o.o.) nagradne igre in osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero zaposleni živi v zunajzakonski življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Če je v igri izžrebana katera koli izmed tistih oseb, ki v igri ne smejo sodelovati, se žrebanje avtomatsko ponovi.

Nagrado lahko prejmejo samo tisti, ki v času žrebanja izpolnjujejo pogoje, navedene v teh pravilih in pogojih nagradne igre.


2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 23.11.2010 do 24.11.2010 do 12.00 ure. Vse prijave, ki bodo prejete izven tega obdobja, ne bodo upoštevane v žrebanju.

3. Nagrade, žrebanje in obveščanje

Nagrada:

2 vstopnici za ogled predstave »10 min južno«

Veljavnost nagrade: 23. oz. 24.11.2010.

Žrebanje bo 24.11.2010 ob 13. uri v prostorih družbe Sinhro d.o.o. v Tehnološkem parku 21 v Ljubljani.

Rezultati žrebanja so dokončni. Denarno izplačilo v vrednosti nagrade ni mogoče, nagrade niso prenosljive na tretje osebe, prav tako ni možna menjava nagrad.

Nagrado prispeva Zavod EN KNAP, ki bo za prejemnika nagrade odvedla tudi akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. V skladu s določbo prvega odstavka 131. člena in prvega odstavka 108. člena ZDoh-2 (Ur. list RS, št. 117/06) se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25% od vrednosti nagrade. Izračun in plačilo akontacije dohodnine v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena ZDavP-2 (Ur.list RS, št. 117/06) za davčnega zavezanca opravi plačnik davka (podeljevalec nagrade) na podlagi davčnega obračuna. V primeru sprememb pozitivne zakonodaje, se akontacija dohodnine izračuna in plača v skladu s vsakokrat veljavnimi zakonskimi določili, ki urejajo to področje. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Če izžrebanemu nagrajencu ni mogoče izročiti nagrade v roku 30 dni po žrebanju, izžrebani nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Podatki nagrajenca bodo objavljeni na spletni strani www.mooble.si in www.mooble.si/minusiraj. S sodelovanjem član poda tudi soglasje za javno objavo njegovih podatkov na spletni strani www.mooble.si in www.mooble.si/minusiraj, v primeru, da je izžreban za nagrado.

Nagrajenec bo o nagradi obveščen prek brezplačnega dohodnega SMS-a oz. prek elektronske pošte. Podatki prejemnika nagrade bodo shranjeni tudi na sedežu družbe Sinhro d.o.o. v Tehnološkem parku 21, 1000 Ljubljana.

4. Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri vsak sodelujoči soglaša s temi pogoji in pravili nagradne igre Španski borci, dostopnimi na www.mooble.si, www.mooble.si/minusiraj in www.sinhro.si in soglaša tudi s pravili in pogoji storitve mobilne SMS skupnosti »Španski borci SMS obveščanje«, dostopnimi na www.sinhro.si. S sodelovanjem v nagradni igri vsak sodelujoči soglaša tudi s temi pogoji in pravili nagradne igre, dostopnimi na www.mooble.si, www.mooble.si/minusiraj in www.sinhro.si.

Vsi zahtevani osebni podatki omogočajo izvedbo nagradne igre in podelitev nagrad.

Če se ugotovi, da izžrebanec ni navedel svojih osebnih podatkov ali jih ni navedel pravilno, izžrebanec izgubi pravico do nagrade.

Zavod EN KNAP in družba Sinhro d.o.o. se zavezujeta, da bosta osebne podatke skrbno varovali in uporabljali v skladu s pravili, ki veljajo za varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

5. Pridržki

Zavod EN KNAP in družba Sinhro d.o.o. ne odgovarjata za občasno nedelovanje storitve, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.

Zavod EN KNAP in družba Sinhro d.o.o. ne odgovarjata za škodo, ki bi jo morda izžrebani utrpel, kasneje pa bi se zanj ugotovilo, da ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri.

Zavod EN KNAP in družba Sinhro d.o.o. ne odgovarja za to, da v nagradni igri sodelujejo tudi osebe, mlajše od 14 let, ki so v prijavi navedle netočne osebne podatke.

6. Odgovornost

Organizator nagradne igre je Zavod EN KNAP, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, ki tudi prevzema odgovornost za izvedbo nagradne igre, dostavo nagrade in s tem povezanih vprašanj.

7. Reklamacije in vprašanja

Za vse morebitne reklamacije in tehnične probleme v zvezi s potekom nagradne igre ter v zvezi z nagradami, lahko pošljete elektronsko pošto na: info@mooble.si, minusiraj@mooble.si ali info@spanskiborci.si oz. pokličete na tel. 0592 22222 in 016208787.

Ljubljana, 23.11.2010

O podjetju | Pogoji uporabe | Politika zasebnosti | Dodaj med priljubljene