Splošni pogoji uporabe storitve Mooble®

Ponudnik in izvajalec storitve Mooble je Sinhro d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana. Prenos sporočil poteka preko omrežja Mobitel GSM/UMTS.

1. SPLOŠNO

1.1. Opredelitev pojmov

»Mobilna storitev Mooble« (v nadaljevanju »storitev Mooble«) je storitev, ki jo svojim članom nudi družba Sinhro d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana (»ponudnik storitve« ali »nosilec storitve«). Njen namen je posredovati oglasna sporočila na mobilne telefone članov, v obliki in pod pogoji, navedenimi spodaj.

»Člani« so fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz poglavja »ČLANSTVO« teh splošnih pogojev.

»Oglasna sporočila« so elektronska sporočila v različnih mobilnih formatih (SMS, MMS, WAP push, itd.), ki jih Mooble pošilja na mobilne telefone svojih članov.

»Mobilni operater« je operater storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja, ki nudi mobilno infrastrukturo, prek katere »nosilec storitve« lahko prenaša oglasna sporočila svojim članom.

»Ponudniki ugodnosti« so pravne osebe, ki članom nudijo posebne ugodnosti pri nakupu blaga ali storitev ponudnika ugodnosti.

Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Mobitel (v nadaljevanju Mobitelovi splošni pogoji poslovanja) in družbe Simobil (v nadaljevanju: Simobilovi splošni pogoji poslovanja) se pri uporabi storitve uporabljajo smiselno.

1.2. Opredelitev storitve

»Mobilna storitev Mooble« je storitev, ki svojim članom, v zameno za oglede prenesenih oglasnih sporočil, nudi ugodnosti pri nakupu blaga ali storitev ponudnikov ugodnosti. Oglasna sporočila se pošiljajo v obliki in količini, kot je navedena v poglavju »NAČIN POSLOVANJA«. Člani pri sprejemanju oglasnih sporočil ne nosijo nikakršnih stroškov.

Ponudniki ugodnosti so navedeni na spletnem mestu www.mooble.si.

Član z registracijo poda tudi soglasje za sodelovanje v aktualnih nagradnih igrah, ki jih morebiti izvaja nosilec storitve, ne glede na to, ali registrirani član lahko sodeluje v nagradni igri kot posameznik ali kot del širše skupine, opredeljene v posamezni nagradni igri.

Član sodeluje v posamezni nagradni igri samo pod pogojem, da je nagradna igra organizirana za osebe njegove starosti. Če je član mlajši od starostne meje, ki je postavljena za konkretno nagradno igro, nima pravice sodelovati v njej.

Nosilec storitve bo seznam aktualnih nagradnih iger, v katerih sodelujejo člani objavil na spletni strani www.mooble.si.

Za vsako nagradno igro posebej bo nosilec storitve objavil splošne pogoje nagradne igre in sicer na spletni strani www.mooble.si.

ČLANSTVO

2.1. Splošno

Član storitve Mooble lahko postane vsaka oseba, ki se registrira in izpolnjuje naslednje pogoje:

2.2. Sklenitev članstva

Posameznik lahko postane član z registracijo na spletni strani ali poslanim sporočilom prek mobilnega telefona:
1.Posameznik postane član storitve Mooble tako, da na spletni strani www.mooble.si klikne zavihek ali ustrezno povezavo in sledi navodilom. Tekom prijave mora uporabnik vnesti zahtevane podatke in potrditi, da se strinja s temi splošnimi pogoji. Članstvo se sklene s trenutkom, ko se prijavitelj po vnosu vseh zahtevanih podatkov strinja s temi splošnimi pogoji.
2.Posameznik postane član storitve Mooble tudi tako, da pošlje SMS z besedo MOOBLE na številko 6006.

Članstvo je brezplačno. O začetku članstva nosilec storitve Mooble dodatno obvesti novega člana po SMS in/ali po elektronski pošti.

2.3. Pravice in obveznosti članov

Član, ki je vnesel vse zahtevane podatke, ima pravico do vseh ugodnosti, o katerih Mooble sprotno obvešča člane preko spletne strani www.mooble.si.

Član storitve Mooble dovoli na svoj mobilni telefon nosilcu storitve pošiljanje do največ treh (3) oglasnih sporočil na dan. Uporaba storitve Mooble je brezplačna.

Poslana sporočila s strani člana in prenos podatkov na njegovo zahtevo se obračunavajo po veljavnem ceniku operaterja.

2.4. Zaveze članov

Član se ob uporabi storitev Mooble zaveže, da:

Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitve pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema SCP kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

2.5. Trajanje članstva

Članstvo traja do odpovedi članstva bodisi s strani člana, kot je navedeno v poglavju »Odpoved s strani člana« bodisi s strani nosilca storitve Mooble, kot je navedeno v poglavju »Odpoved s strani nosilca storitve Mooble«.

2.6. Odpoved članstva

Odpoved članstva pomeni, da član preneha prejemati oglasna sporočila in izgubi pravico do ugodnosti, ki jih nudi storitev Mooble.

Z odpovedjo članstva uporabnik odstopi od pogodbe, ki je shranjena na sedežu družbe.

2.6.1. Odpoved s strani člana

Član lahko odpove storitev Mooble (izstopi iz članstva) kadarkoli. To stori tako, da pošlje ključno besedo MOOBLE STOP na 6006. Članstvo se prekine s trenutkom, ko se zaključi postopek odjave oz. največ 48 ur po tem oz. pred naslednjim pošiljanjem oglasnih sporočil.

2.6.2. Odpoved s strani nosilca storitve Mooble

Nosilec storitve Mooble bo izključil vse člane, ki delujejo v nasprotju s temi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije. Odpoved začne veljati takoj.

Nosilec storitve Mooble obdrži pravico, da po lastni presoji odpove članstvo, vendar v tem primeru član obdrži do tedaj pridobljene ugodnosti.

3. NAČIN POSLOVANJA

3.1. Splošno

Član na svoj mobilni telefon prejema največ tri (3) oglasna sporočila na dan. Nosilec storitve Mooble si prizadeva, da so oglasna sporočila v obliki in velikosti, ki je optimalna za mobilni telefon vsakega člana.

Nosilec storitve lahko svojim članom največ enkrat tedensko pošilja tudi informativna sporočila, ki se nanašajo na samo storitev Mooble in ne prinašajo točk.

Prenos sporočil oz. podatkov poteka preko omrežja Mobitel GSM/UMTS.

3.2. Točkovanje

Za vsako prejeto oglasno sporočilo član pridobi določeno število točk. Ko član zbere zadostno število točk, dobi na voljo ustrezne ugodnosti pri nakupu blaga ali storitev pri ponudnikih ugodnosti.

Točke se imenujejo »Mooble dolarji«.

3.3. Pregled stanja

Član lahko preveri stanje svojih točk na www.mooble.si, ko se registrira oz. prijavi s svojim uporabniškim imenom in geslom.

3.4. Katalog blaga in storitev ponudnikov ugodnosti

Ko član storitve Mooble zbere določeno število »Mooble dolarjev«, lahko izbira med različnimi ugodnostmi pri nakupu blaga ali storitev ponudnikov ugodnosti. Ugodnosti in potrebno število točk, ki jih mora član zbrati, da je deležen ugodnosti, so jasno navedene in objavljene na spletnem mestu www.mooble.si.

Dobavljivost posamezne ugodnosti je lahko omejena, bodisi zaradi razprodaje zalog ali drugih poslovnih razlogov. Nosilec storitve Mooble ne jamči za dostopnost posamezne ugodnosti, vendar zagotavlja, da bo član lahko v vsakem trenutku za svoje točke dobil na voljo ugodnost.

3.5. Prevzem ugodnosti

Član prevzame ugodnosti tako, da se odloči za nakup blaga oz. storitev pri ponudnikih ugodnosti. Na spletni strani www.mooble.si klikne zavihek ali ustrezno povezavo in sledi navodilom.

Ko član izkoristi ugodnost, se število njegovih točk zmanjša za toliko, kolikor jih je bilo potrebno za pridobitev ugodnosti.

3.6. Blokada točk

V primeru, da član storitve Mooble, preko storitve Mooble ali s posredovanjem storitve Mooble, pri ponudnikih ugodnosti prevzame določene odplačne obveznosti, lahko nosilec storitve v primeru neplačevanja zapadlih prevzetih obveznosti s strani člana storitve Mooble, blokira uporabo »Mooble dolarjev«, zbranih na računu člana storitve Mooble. V času blokade uporabe »Mooble dolarjev« lahko član storitve Mooble še naprej pridobiva dodatne »Mooble dolarje«, ne more pa pridobljenih »Mooble dolarjev« uporabiti. Nosilec storitve pošlje članu storitve Mooble obvestilo o blokadi njegovega dobroimetja na računu najkasneje v roku 8 dni po blokadi z navedbo razloga blokade. Če član storitve Mooble svojih zapadlih obveznosti do tretjih oseb ne poravna v roku 30 dni po prejemu obvestila, ima nosilec storitve pravico, da del ali celotno zapadlo obveznost poravna z »Mooble dolarji« člana storitve Mooble. To velja za že pridobljene »Mooble dolarje«, kakor tudi za »Mooble dolarje«, ki jih član storitve Mooble pridobiva v času blokade uporabe dobroimetja. Nosilec storitve – Sinhro d.o.o. - v trenutku, ko so zapadle obveznosti poravnane, sprosti uporabo »Mooble dolarjev«.

4. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

4.1. Splošno

Mooble varuje osebne podatke naročnikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ostalo relevantno zakonodajo.

Za prijavljanje na spletno stran prejme član uporabniško ime in geslo. Član je dolžan svoje geslo skrbno hraniti in ga ohraniti tajnega. Nosilec storitve Mooble ne sprejema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi lahko nastala članu zaradi tega, ker bi nekdo tretji prišel do njegovega gesla.

Član z registracijo poda tudi soglasje za uporabo njegovih osebnih podatkov v aktualnih nagradnih igrah, ki jih morebiti izvaja nosilec storitve, ne glede na to, ali član lahko sodeluje v nagradni igri kot posameznik ali kot del širše skupine, opredeljene v posamezni nagradni igri.

S sodelovanjem v storitvi Mooble član dovoli nosilcu storitve zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Nosilec storitve Mooble, družba Sinhro d.o.o., se zavezuje, da bo pridobljene podatke hranil najmanj 1 leto od pridobitve, najkasneje pa do časa trajanja družbe Sinhro d.o.o., pridobljene podatke bo izključno uporabljal za lastne potrebe z namenom nemotenega izvajanja storitev, ter pridobljenih podatkov ne bo posredoval nepooblaščenim osebam.

Nosilec storitve Mooble se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke uporabnikov.

Član, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki se uporabljajo za namene uporabe storitev Mooble, lahko kadarkoli pisno zahteva, da nosilec storitve (ki je hkrati upravljavec osebnih podatkov) trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke za namen uporabe storitev Mooble. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen uporabe storitev Mooble ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti člana, ki je to zahteval. Stroške, povezane z navedenim, krije upravljavec osebnih podatkov.

4.2. Politika zasebnosti

Več o varovanju osebnih podatkov je zapisano v Politiki zasebnosti, ki je sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja.

5. KONČNE DOLOČBE

5.1. Uporaba blagovne znamke

Znamka Mooble je zaščitena blagovna znamka v lasti družbe Sinhro d.o.o. Posledično je vsaka neavtorizirana uporaba blagovne znamke protipravna. Proti morebitnim kršiteljem blagovne znamke bo družba Sinhro d.o.o. ukrepala v sladu z veljavno zakonodajo.

5.2. Odgovornost

Član z registracijo izjavlja, da je star najmanj 14 let, da so podatki, ki jih je podal, resnični in točni, da je prebral Splošne pogoje poslovanja ter Politiko zasebnosti ter da se z obema dokumentoma v celoti strinja.

Nosilec storitve Mooble zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala članom zaradi uporabe storitve Mooble ali njenega nedelovanje.

Nosilec storitve Mooble ne odgovarja za vsebine oglasnih sporočil, prav tako ne za kvaliteto prikaza oglasnih sporočil. Mooble omejuje svojo odgovornost v največji možni meri.

Nosilec storitve Mooble ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi registriranim uporabnikom nastala zaradi:

Član se mora zavedati, da:

  1. sistem pošiljanja SMS in MMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil,
  2. ponudnik storitve ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,
  3. je mogoča izguba informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki so posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika

Nosilec storitve Mooble ni odgovoren za vsebino , ki jo člani pošiljajo na nemoderirane medijske nosilce.

Nosilec storitve Mooble ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

5.3. Reklamacije

Nosilec storitve Mooble vodi vse reklamacijske ali druge postopke v zvezi s storitvijo Mooble, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

Vse reklamacije članov, povezanih z delovanjem storitve mooble, rešuje nosilec storitve Mooble, če to ni določeno drugače. Nosilec storitve Mooble članom zagotavlja podporo in pomoč:

Mooble podpora

E-mail: < e-postni naslov je skrit pred roboti z uporabo Javascript > , < e-poštni naslov je skrit pred roboti >

Delovni čas reševanja reklamacij: pon-pet 9-16

Nosilec storitve Mooble je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve. V primeru utemeljenih reklamacij se nosilec storitve Mooble zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Ponudnik poti (mobilni operater) rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS in MMS sporočil. Takšne reklamacije mora član v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa. Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitve.

5.4. Splošno

Nosilec storitve Mooble lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na spletni strani www.mooble.si.

Nosilec storitve Mooble bo o vseh spremembah in novostih svoje člane obveščal na spletni strani www.mooble.si.

5.5. Pristojnosti sodišča

Registrirani člani in nosilec storitve si bodo prizadevali, da bodo vse spore, izvirajoče iz splošnih pogojev poslovanja reševali sporazumno. Za vse morebitne spore je pristojno sodišče v Ljubljani.O podjetju | Pogoji uporabe | Politika zasebnosti | Dodaj med priljubljene